; ;

Schetsen

Art Copyright

De kunstwerken gecreëerd door Steven De Saeger ( Sedas ) zijn auteursrechtelijk beschermd .

De kwaliteit & grootte van de afbeeldingen zijn bewust laag gehouden om het ongeoorloofd gebruik te ontmoedigen.

De gebruikte 'stock' afbeeldingen zijn/blijven auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaren.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens & afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur ( artiest ).

Gelieve de de auteur (artiest) te contacteren voor verdere vragen, bemerkingen, commercieel gebruik.

Contacteer Ons
; ;